English Edition
Dhivehi Edition

ޕޯޗުގަލް ފައިނަލް ސްކޮޑު

ކީޕަރުން: ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ (އެފްސީ ޕޯޓޯ)، ރޫއީ ޕެޓްރިސިއޯ (އޭއެސް ރޯމާ)، ހޯސޭ ސާ (ވޮލްވަހެމްޕްޓަން ވަންޑަރާސް)

ޑިފެންޑަރުން: ޖޯއާއޯ ކެންސެލޯ (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ރޫބެން ޑިއާސް (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ޑިއޯގޯ ޑަލޮޓް (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް)، ރަފައެލް ގުއެރޭރޯ (ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް)، ނޫނޯ މެންޑޭސް (ޕީއެސްޖީ)، ޕެޕޭ (ޕޯޓޯ)، ޑެނިލޯ ޕެރޭރާ (ޕީއެސްޖީ)، އެންޓޯނިއޯ ސިލްވާ ( ބެންފިކާ)،

މިޑްފީލްޑަރސް: ވިލިއަމް ކާވަލްހޯ (ރިއަލް ބެޓިސް)، ބްރޫނޯ ފަނާންޑޭސް (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް)، ޖާއޯ މާރިއޯ (ބެންފިކާ)، އޮޓާވިއޯ މޮންޓެއިރޯ (ޕޯޓޯ)، ރޫބެން ނެވޭސް (ވޮލްވަރހެމްޕްޓަން ވަންޑަރސް)، މަތީއަސް ނޫނެސް (ވޮލްވަރހެމްޕްޓަން ވަންޑަރސް)، ޖާއޯ ޕަލްހިންހާ (ފުލްހަމް)، ބާނާޑޯ ސިލްވާ (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ވިޓިންހާ (ޕީއެސްޖީ)

ފޯވާޑުން:: ޖާއޯ ފެލިކްސް (އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް)، ރިކާޑޯ ހޯޓާ (ބްރާގާ)، ރަފައެލް ލިއާއޯ (އޭސީ މިލާން)، ގޮންސާލޯ ރާމޯސް (ބެންފިކާ)، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް)، އަންޑްރޭ ސިލްވާ (އާރުބީ ލައިޕްޒިގް)