English Edition
Dhivehi Edition

ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑު

ގޯލްކީޕަރުން: މެނުއަލް ނޯޔާ (ބަޔާން މިއުނިކް)، މާކް-އަންދްރޭ ޓަ ސްޓެގެން (ބާސެލޯނާ)، ކެވިން ޓްރެޕް (އެއިންޓްރެޗް ފްރެންކްފަޓް)

ޑިފެންޑަރުން: އާމެލް ބެލާ-ކޮޗަޕް (ސައުތުހެމްޓަން)، މަތިއަސް ގިންޓާ (އެސްސީ ފްރެއިބާގް)، ކްރިސްޓިއަން ގުންޓާ (އެސްސީ ފްރެއިބާގް)، ތީލޯ ކެހާ (ވެސްޓް ހަމް)، ލޫކަސް ކްލޮސްޓަމަން (ލެއިޕްޒިގް)، ޑޭވޮޑް ރައުމް (ލެއިޕްޒިގް)، އެންޓޯނިއޯ ރުޑިގާ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ނިކޮ ޝޮލަޓަބެކް (ބްރޫޝިއާ ޑޯޓުމަންޑް)، ނިކްލަސް ސޫލޭ (ބްރޫޝިއާ ޑޯޓުމަންޑް)

މިޑްފީލްޑަރުން: ޖޫލިއަން ބްރަންޓް (ބްރޫޝިއާ ޑޯޓުމަންޑް)، ލެއޮން ގޮރެޓްސްކާ (ބަޔާން މިއުނިކް)، އިލްކޭ ގުންޑޮގަން (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ޖޯނަސް ހޮފްމަން (ލެއިޕްޒިގް)، ޖޯޝުއާ ކިމިޗް (ބަޔާން މިއުނިކް)، ޖަމާލް މުސިއަލާ (ބަޔާން މިއުނިކް)،

މާރިއޮ ގޮޓްޒާ (އެއިންޓްރިޗް ފްރެންކްފާޓް).

ފޯވާޑުން: ކަރިމް އަދެޔާމި (ބްރޫޝިއާ ޑޯޓުމަންޑް)، ނިކްލަސް ފުލްކްރުގް (ވާޑާ ބްރެމެން)، ސާޖް ގިނަބްރީ (ބަޔާން މިއުނިކް)، ކައި ހަވާޓްސް (ޗެލްސީ)، ޔޫސުފާ މުކޯކޯ (ބްރޫޝިއާ ޑޯޓުމަންޑް)، ތޯމަސް މުލާ (ބަޔާން މިއުނިކް)، ލެރޮއި ސާނޭ (ބަޔާން މިއުނިކް).