English Edition
Dhivehi Edition

ގޯލްކީޕަރުން: ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑް (އެވަޓަން)، ނިކް ޕޯޕް (ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް)، އާރޮން ރަމްސްޑޭލް (އާސެނަލް)

ޑިފެންޑަރުން: ހެރީ މެގުއާ (މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް)، ލޫކް ޝޯ (މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް)، އެރިކް ޑަޔާ (ޓޮޓެންހަމް)، ޖޯން ސްޓޯންސް (މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ)، ކައިލް ވޯކާ (މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ)، ކިއެރަން ޓްރިޕިއާ (ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް)، ކޯނާ ކޯޑީ (އެވަޓަން)، ބެން ވައިޓް (އާސެނަލް)، ޓްރެން އެލެގްޒެންޑާ އާނޯލްޑް (ލިވަޕޫލް).

މިޑްފީލްޑަރުން: ޖޯޑަން ހެންޑަސަން (ލިވަޕޫލް). ޖޫޑް ބެލިންގްހަމް (ޑޯޓްމުންޑް)، ޑެކްލަން ރައިސް (ވެސްޓް ހަމް)، ކެލްވިން ޕިލިޕްސް (މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ)، ކޯނާ ގަލެގާ (ޗެލްސީ)، މޭސަން މައުންޓް (ޗެލްސީ).

ފޯވާޑުން: ހެރީ ކޭން (ޓޮޓެންހަމް)، ފިލް ފޮޑެން (މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ)، ޖޭމްސް މެޑިސަން (ލެސްޓަރ ސިޓީ)، ޖެކް ގްރީލިޝް (މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ)، ބުކާޔޯ ސަކާ (އާސެނަލް)، ރަހީމް ސްޓާލިން (ޗެލްސީ)، މާކަސް ރަޝްފޯޑް (މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް).

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ބުލިބުނު ކުޅުންތެރިން : ޖޯޑަން ސަންޗޯ، ޖޯޑަން ހެންޑަސަން، އިވަން ޓޯނޭ.