މަރަދޫ ފޭދޫ ސްކޫލް
ލިޔުނީ : ރަމްޝާ ހަސީން /މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް މަރަދޫފޭދޫސް
ލިޔުނީ އައިޝަތު އިނާން އަޒުހާރު/މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް މަރ
ލިޔުނީ: އައިޝަތު ނުހާ ނާފިޢު.މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް/ މަރަދޫ
ލިޔުނީ: ރަމްޝާ ހަސީން/މަރަދޫ ފޭދޫ ސްކޫލް މަރަދޫފޭދޫސް