Maadhamaa sarukaaruge office thah nuhulhuvaa gothah raeesul jumhooriyyaa hamajassavaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 64,188,950confirmed
  • 44,437,980recovered
  • 18,264,361active
  • 1,486,609deaths

Maldives

  • 13,049confirmed
  • 11,968recovered
  • 1,034active
  • 47deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

4 މަސް ކުރިން
21 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

2020 އޮގަސްޓް މަހުގެ 4 ވަނަދުވަހުންފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ ގޮތަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ރައީސްއޮފީހުން ނެެރެފައިވާ ދެންނެވުމުގައި ވާގޮތުން މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

Advt

Advertisement

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް،ގޭގައި ތިބެގެން ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އޮންލައިންކޮށް ދެވެން ހުރި ހުރިހައި ޚިދުމަތްތަކެއް އޮންލައިން ކޮށް  ދެއްވަމުން ގެންދެވުމަށްވެސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

މިދުވަސްކޮޅަކީ، މާލޭއިން ކޮވިޑް -19 ގެ ކޭސްތައް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ރިޕޯރޓް ކުރަމުންދާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އަދި ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކާގޮތުން އެއްމެ ބޮޑަށް މިބަލި ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވި ފައިވަނީ ވެސް މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުންނެވެ.