Maadhamaa sarukaaruge office thah nuhulhuvaa gothah raeesul jumhooriyyaa hamajassavaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 28,946,628confirmed
  • 20,813,150recovered
  • 7,208,868active
  • 924,610deaths

Maldives

  • 9,052confirmed
  • 7,055recovered
  • 1,960active
  • 32deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން
21 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

2020 އޮގަސްޓް މަހުގެ 4 ވަނަދުވަހުންފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ ގޮތަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ރައީސްއޮފީހުން ނެެރެފައިވާ ދެންނެވުމުގައި ވާގޮތުން މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް،ގޭގައި ތިބެގެން ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އޮންލައިންކޮށް ދެވެން ހުރި ހުރިހައި ޚިދުމަތްތަކެއް އޮންލައިން ކޮށް  ދެއްވަމުން ގެންދެވުމަށްވެސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

މިދުވަސްކޮޅަކީ، މާލޭއިން ކޮވިޑް -19 ގެ ކޭސްތައް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ރިޕޯރޓް ކުރަމުންދާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އަދި ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކާގޮތުން އެއްމެ ބޮޑަށް މިބަލި ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވި ފައިވަނީ ވެސް މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުންނެވެ.