NYT2008112517290250C
ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ، ބަންދުކުރި ބެންކޮކް އެއަރޕޯޓް ހުޅުވައިފި
5 މަސް ކުރިން
ޝާން މުޙައްމަދު

ބެންކޮކުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައިި އިއްޔެ ބެންކޮކުގެ އެއާޕޯޓު ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން އެއާޕޯޓް ހުޅުވައިފިއެވެ.

Advt

އެއާޕޯޓުކައިރީގައި ކުރަމުން ދިޔަ  މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް އެ ޤައުމުގެ ކޯޓުން އަމުރު ކުރުމާއެކު މިއަދު ހެނދުނު އެއާޕޯޓު ހުޅުވިއިރު އެ އެއާޕޯޓުން ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފްލައިޓްތައް ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ވަނީ ގެއްލުން ވެފައެވެ.

Advt

Advertisement

ބެންކޮކް ގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއަކީ ކުއްވެރިން ޗައިނާ ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރާގޮތައް ތައްޔާރުކުރި ބިލަކާއި ގުޅިގެން ބެންކޮކުގެ ޑިމޮކްރަސީ އެކްޓިވިސްޓުން ފެށި މުޒާހަރާއެވެ. މި މުޒާހަރާތައް ފެށިތާ މިހާރު ހަފްތާތަކެއް ވެދާނެއެވެ.

ބެންކޮކް އެއަރޕޯޓް ގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ކޯޓު އަމުރު ނެރުނު އިރު އަދިވެސް ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޒުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ބެންކޮކް މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން