English Edition
Dhivehi Edition
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަފީޤް: ފޮޓޯ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް އާލާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިސްކަންދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ 20 ޕަސަންޓު ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަފީޤް ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ކަނޑައެޅިގެންވާކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ މިއަދު ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްގީކުރުމަށާއި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުން ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެމުން އަންނަކަމުގައި މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި ވެސް ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައިކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ފާގަތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދެއްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ވެސް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު، ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އިސްކަންދީގެން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ސަރުކާރުން ދެއްވާކަ މަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ސިއްހީ ދާއިރާއަށް މިހާ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތުކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ބުނެފައެވެ.