English Edition
Dhivehi Edition
އައްޑޫގައި މި ރޯދަ މަހު އަލަށް ހުޅުވި ވާލިދައިން މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ތަރާވީޙް ނަމާދު ޙިފްޒުކޮށް ކުރާ މިސްކިތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުުން މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގައި ވާ ގޮތުން އެ ސިޓީގެ 31 މިސްކިތެއްގައި މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެއެވެ.

ހިތަދޫ:

 1. މަސްޖިދުއް ޝޫރާ.
 2. މަސްޖިދުލް އިކްރާމް.
 3. މަސްޖިދުއް ރަޙުމަތި.
 4. މަސްޖިދު ޢަބުދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމް.
 5. މަސްޖިދުއްޒިކުރާ.
 6. ހުކުރުމިސްކިތް.
 7. މަސްޖިދުއްސަލާމް.
 8. މަސްޖިދުލް އަބްރާރު.
 9. މަސްޖިދު ޒިންނޫރައިން.
 10. މަސްޖިދު ޢުމަރުލްފާރޫޤް.
 11. މަސްޖިދުއްސިއްދީޤް.
 12. މަސްޖިދުލް މަންނާން.
 13. މަސްޖިދު ބާބުލްޚައިރި(އައިމަލި މިސްކިތް.)
 14. މަސްޖިދުއް ތަޤްވާ.
 15. މަސްޖިދު އިބްރާހީމް.
 16. މަސްޖިދު ބާޤިޔާތުއް ސާލިޙާތު.
 17. މަސްޖިދުލް ވާލިދައިން.
 18. މަސްޖިދުލް އިޚްވާން.

  މަރަދޫ:

  1. މަސްޖިދުލް އިޚްލާސް.
  2. މަސްޖިދުއް ޝާފިޢީ.
   1. މަސްޖިދުއް ނޫރު.މަސްޖިދުއް ޝަޢުބު

    މަދަރޫފޭދޫ:

    ފޭދޫ:

   1. މަސްޖިދުލް ކައުޘަރު.
   2. މަސްޖިދުލް އަމާން.
   3. މަސްޖިދުލް އައްވާބީން.
   4. މަސްޖިދުލް މުނައްވަރު.

   ހުޅުދޫ:

   1. މަސްޖިދުލް ވަޙްދާ.
   2. މަސްޖިދު ޢަބުދުﷲ ބިން އިބްރާހީމް.

   މީދޫ:

   1. މަސްޖިދު އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީން.
   2. ހުކުރުމިސްކިތް.
   3. މަސްޖިދު ފަޤީޙް މޫސާ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މި މިސްކިތްތައް ފިޔަވައި އެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ވެސް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަކީ ޚަތިބު ނުބަލައި ހިތުން ކިޔެވުމެވެ. މި ގޮތަށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނީ ނުބަލައި މުޅި ޚަތިމް ނިންމާގޮތަށެވެ.