English Edition
Dhivehi Edition

އުރުގުއޭ ފައިނަލް ސްކޮޑު

ކީޕަރުން: ފެނާންޑޯ މުސްލެރާ (ގަލަޓަސަރާއީ)، ސާޖިއޯ ރޮޝެޓް (ނޭޝަނަލް)، ސެބަސްޓިއަން ސޯސާ (އިންޑިޕެންޑިއެންޓް)

ޑިފެންޑަރުން: ރޮނާލްޑް އަރައުހޯ (ބާސެލޯނާ)، މާޓިން ކަސެރެސް (އެލްއޭ ގެލެކްސީ)، ސެބަސްޓިއަން ކޯޓްސް (ސްޕޯޓިން ސީޕީ)، ހޯސޭ ޖިމެނޭޒް (އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް)، ޑިއޭގޯ ގޯޑިން (ވެލެޒް ސާސްފީލްޑް)، މަތީއަސް އޮލިވެރާ (ނަޕޯލީ)، ހޯސޭ ލުއިސް ރޮޑްރިގޭޒް (ނޭޝަނަލް)، ގިލަމޯ ވަރެލާ (ފްލެމެންގޯ)، މަޓިއަސް ވިނާ (ރޯމާ)

މިޑްފީލްޑަރުން: ޖިއޮޖިއަން ޑި އަރާސްކޭޓާ (ފްލެމެންގޯ)، ރޮޑްރިގޯ ބެންޓަންކޫ (ޓޮޓެންހަމް)، ނިކޮލަސް ޑެ ލާ ކްރޫޒް (ރިވަރ ޕްލޭޓް)، ލޫކަސް ޓޮރެއިރާ (ގަލަޓަސާރާއީ)، މެނުއަލް އުގާޓޭ (ސްޕޯޓިން ސީޕީ)، ފެޑެރިކޯ ވަލްވާޑޭ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، މަޓިއަސް ވެޗިނޯ (ލާޒިއޯ)

ފޯވާޑްސް: އަގުސްޓިން ކެނޯބިއޯ (އެތުލެޓިކޯ ޕަރަނަންސް)، އެޑިންސަން ކަވާނީ (ވެލެންސިއާ)، މެކްސީ ގޮމޭޒް (ޓްރަބްޒޮންސްޕޯ)، ޑާވިން ނޫނޭޒް (ލިވަޕޫލް)، ފަކުންޑޯ ޕެލިސްޓްރީ (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް)، ލުއިސް ސުއަރޭޒް (ނޭޝަނަލް)، ފަކުންޑޯ ޓޮރޭސް (އޮލަންޑޯ ސިޓީ)