English Edition
Dhivehi Edition

ގޯލް ކީޕަރުން:

ޔާން ސޮމާ (ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބާކް)

ޖޯނަސް އޮމްލިން (މޮންޓްޕެލިއާ)

ގްރެގަރ ކޮބެލް (ޑޯޓްމަންޑް)

ފިލިޕް ކޮން (ސަލްޒްބާގް)

ޑިފެންޑަރުން

ރިކާޑޯ ރޮޑްރިގޭޒް (ޓޮރީނޯ)

ފަބިއަން ޝާ (ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓް)

މެނުއަލް އަކާންޖީ (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)

ނިކޯ އެލްވެޑީ (ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބާކް)

ސިލްވާން ވިޑްމާ (މައިންޒް 05)

އެރޭ ކޮމަޓް (ވެލެންސިއާ)

މިޑްފީލްޑަރުން

ހެރްދާން ޝަކީރީ (ޗިކާގޯ ފަޔަ)

ގްރެނިޓް ޒާކާ (އާސެނަލް)

ރެމޯ ފްރެއުލާ (ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް)

ޑެނިސް ޒަކަރިއްޔާ (ޗެލްސީ)

ޖިބްރިލް ސޯ (އައިންޓްރަކްޓް ފްރެންކްފަޓް)

ރެނާޓޯ ސްޓެފަން (ލުގާނޯ)

ފަބިއަން ފްރޭއި (ބާސެލް)

މިޝެލް އެބިޝާ (ބޮލޯނިއާ)

އާޑަން ޖަޝާރީ (ލުޒަން)

އެޑިމިލްސަން ފަނާންޑޭސް (މައިންޒް)

ފޭބިއަން ރިޑާ (ޔަންގް ބޯއީސް)

ފޯވާޑުން

ހާރިސް ސެފެރޮވިޗް (ގަލަތަސަރައި)

ބްރީލް އެމްބޮލޯ (މޮނާކޯ)

ރުބެން ވާގާސް (އޮގްސްބާގް)

ނޯއާ އޮކާފޯ (އާރްބީ ސަލްޒްބާގް)

ކްރިސްޓިއަން ފަސްނަޗް (ޔަންގް ބޯއީސް)