Dhuvasvee anhenaku Rape kuran ulhunu firihenegge dhulugai dhai alhai buri kohllaifi - AO News Dhuvasvee anhenaku Rape kuran ulhunu firihenegge dhulugai dhai alhai buri kohllaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރަން އުޅުނު ފިރިހެނެއްގެ ދުލުގައި ދަތްއަޅައި ބުރިކޮށްލައިފި
5 ދުވަސް ކުރިން

އިންޑިއާގެ ޖަލްޕައިގުރި ގައި އުމުރުން 65 އަހަަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ޒުވާނެއްގެ ދުލުގައި އެ އަންހެން މީހާ ދަތްއަޅައި ބުރިކޮށްލައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

އިންޑިއާ ފުލުހުން ބުނީ މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ރޭގަނޑު 8:30 ހާއިރު ރޮކީ މުހައްމަދު އަދި ޗޯއްޓީ މުހައްމަދު ނަމަކަށް ކިޔާ ދެ ޒުވާނަކު އެކަނިއުޅޭ އެ އަންހެންމީހާގެ ގެއަށްވަދެ ޗޯއްޓީ މުހައްމަދު އޭނަ ހިފަހައްޓައި ރޮކީ އޭނަ ރޭޕްކުރަން މަސައްކަތް ކުރިކަމަށެވެ. އަދި އެ އަންހެންމީހާ ހަޅޭއްލަވަން ފެށުމުން ރޮކީ އެކަންހުއްޓުވަން އުޅުމުން އޭނަގެ ދުލުގައި ބާރަށް ދަތްއެޅުމުން ދޫ ބުރިިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ އެވަގުތު ތަދަށް ކެތްނުކުރެވިގެން މިދެމީހުން ފިލީކަމަށެވެ. އަދި އެއަންހެން މީހާ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުމާއެކު ފުލުހުން އެ ދެމީހުން ހޯދައި ރޮކީ ހޮސްޕިޓަލަށްގެންގޮސް ފަރުވާދޭންފެށިކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ޑޮކްޓަރުން ރޮކީގެ ދޫފެހިނަމަވެސް މާލަސްވެ ދުލުގެ ބޮޑުބައެއްގެ ހަރަކާތް ހުއްޓުމުން އޭނަވަނީ ނޯތްބެންގާލް މެޑިކަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް އިތުރަށް ފަރުވާ ދޭންފަށާފައިކަމަށެވެ.

ފުލުހުންބުނީ ރޮކީއަށް މިވަގުތު ފަރުވާދެމުންގެންދާތީ އޭނަ އަދި ހައްޔަރުނުކުރާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޗޯޓީ މުހައްމަދު މިހާރުވަނީ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާންނަގައި މައްސަލަ ބަލަންފަށާފައިކަމަށެވެ.

އިންޑިއާއަކީ ރޭޕާއި މީހުން މެރުމުގެ ބޮޑެތި ރެކޯޑްތައް އޮންނަ ގައުމެކެވެ.