Jumhooree maidhaanun fenunu fosheegai ekahcheh ves neiy - AO News Jumhooree maidhaanun fenunu fosheegai ekahcheh ves neiy

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ފެނުނު ފޮށީގައި އެކައްޗެއްވެސް ނެތް
4 ހަފްތާ ކުރިން

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އޮތް ގޮތް ނޭނގޭ ފޮށީގައި ނުރައްކާތެރި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

Advt

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ފެނިފައި ވަނީ ރަތް ކުލައިގެ ގޮތް ނޭނގޭ ފޮއްޓެއް ކަމަށެވެ. އެ ފޮށި އޮތީ އެތަނުގައި ހުރި ޑަސްބިނެއް ކައިރީގައި އެވެ.އެ ސަރަހައްދު ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ބަންދުކޮށް މިފަދަ ތަކެތި ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވީ ސަލާމަތީގޮތުން ސިފައިން ބޭނުންކުރާ ގެއާރ ބޭނުންކޮށްގެން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ކަމަށް ސިފައިން ވިދާޅުވެ އެވެ.

މި ފޮށި ސިފައިންގެ އެކްސްޕްލޯސިވް އޯޑްނެންސް ޑިސްޕޯސަލް (އީއޯޑީ) ޓީމުން ގޮސް ބަލާ ފާސްކުރި އިރު ފޮށި ތެރޭގައި ނުރައްކާތެރި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށް ސިފައިން ވިދާޅުވެ އެވެ.