ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ފައިނަލުގައި އިންގްލެން
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެ
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އިނގިރޭސި
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ، ދެވަނަ ލީގު
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރޫޕް އެޗްގައި ޓޮޓެންޙަމ