ޑެންގީ
ހުޅަނގު މޫސުމަކީ އިރުވައިމޫސުމުގެ ހޫނުން އަދި އަރިދަ
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން (އެޗްޕީއޭ) އިން ކޮންމެ
މިހާރު ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒަކީ ރާއް
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއާއި އިންޑިޔާގެ ކެރެލާގައި ޑެން