(ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ
ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއް
ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކަށް މިދިޔަ އަހަރު 20،900 މައްސަލ
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް ދައ
ސީއެންއެމް އާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފ