ޑަބުލިޔުޑީސީ
އިންޑިޔާގެ މަދްޔަ ޕްރެދޭޝްގައި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 6 ވ
އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކު
އައްޑޫ ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ (ޑަބްލިޔުޑީސީ)
އައްޑޫ ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ (ޑަބްލިޔުޑީސީ)