ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާ
ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ހިޒްޔަމް ހާމިދު (ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ)
ލިޔުނީ: މުހުއްމަދު ހިޒްޔަމް ހާމިދު (ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާ
ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ހިޒްޔަމް ހާމިދް – ސ.އަތޮޅު ސްކޫލް މ
ލިޔުނީ : ހިޒްޔަމް ހާމިދު (ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ސްކޫލް މީޑި