ސްވީޕް
އިންޑިޔާގެ މަދްޔަ ޕްރެދޭޝްގައި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 6 ވ
މާވޭ ގެ ރައީސާ އަރުޗަނާ ރާއްޖޭގެ ޑެލިގޭޝަނުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރުންނަށް ފުރުސަތު ހ