ލިއޮނެލް މެސީ
ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ބްރެޒިލްއާއި އާޖެންޓ
ކެޓަލޯނިއާ އަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ރީތި ނ
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ފާޑު ކިޔާ ފަ
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ މަލާގާ އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލު ކު
ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ފަސް ފަހަރު ހޯދައ