ދިރާގު
އަގުހުރި އިނާމުތަކަކާއެކު ދިރާގު ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން
ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑު ފައިބަރ ޚިދުމަތާއި ދިރާގުގެ އައި
މަމެން ޕްރިޕެއިޑް އެޕާއެކު ދެގުނަ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދ
ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއި ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އ
ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން
 ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9
ދިރާގުން އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު
4ޖީ ފޯނު އަދި ސިމް އަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފ
ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 897.6 މި