ދަމަނަވެށި
ގދ. އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށަކުން ފެނިފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ދަ
މާލޭ ދަމަނަ ވެށިން މީސްލްސް ނުވަތަ ހިމަބިހީގެ ވެކްސިނ
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫގައި ހުންނަ ދަމަނަވެށިން ވެކްސިން ތ
މެޓާނަލް އެންޑް ޗައިލްޑް ހެލްތު ނިއުޓްރިޝަން އާއި ބެހ
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެޗް.ޕީ.އޭ އަ