ފަތުރުވެރިން
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 2023 ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް ޗ
ހަލަވެލި ރިސޯޓުން މޫދަށް އެރި އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ގ
ސަފާރީ އަކުން ޑައިވިނަށް ފޭބި ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގ
އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ ނަސާރާއިން އީސްޓަ ސަންޑޭ ފާހ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަރުވެފައި އޮތް ޗައ
ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީހޭދަކުރަމުން
ކ. ދިއްފުއްޓާއި މީރުފެންފުށްޓާއި ދެމެދަށް މޫދަށް އެރި
ކ. މާފުށިން ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯރޓަށް ދަތުރުގޮސް
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބައިތިއ