މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް
ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްގެ އަތުން 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސ
ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ފުޅި ބަނގުރާ މޯލްޑިވްސް ކަސް
ބްރެޒިލްއިން ރާއްޖެ އައި އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އަންހެނެ
މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދިވެއްސަ
މިދިޔަ މަހު އެކަނިވެސް ރާއްޖެއަށް 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގ
ރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުނ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ސިނގިރެޓުތަކެއް ހ