މޯލްޑިވިއަން
ހަނިމާދުއަށް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވިއަންގެ ފް
މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ގަން އިންޓަނޭޝ
ޕީޕީއެމް އިން މޯލްޑިވިއަންއަށް ދައްކަން ޖެހޭ، 3.8 މިލި
މޯލްޑިވިއަން އަކީ ދިވެހިންގެ ޤައުމީ އެއަރ ލައިނެވެ. އ
ފިތުރު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް  ގައުމީ އެއާރލައިން މޯލްޑ
ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއިން ރާއްޖެ އާއި ޗައިނ
މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މޫސުމް ގޯސްވުމުގެ ސ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ “މޯލްޑިއަން” އން އެތެރޭގަ
އައްޑޫސިޓީއާއި، ފުވައްމުލަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މޯލ