މެމްބަރު އަސްލަމް
އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުގައި، ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަ
19 ވަނަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސްގެ މަގާމަށް އައުމ
ކުރިޔަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެންމެ އ