މަލައިކާ އަރޯރާ ޙާން
މަލައިކާ އަރޯރާ އާއި އަރްބާޒް ހާންގެ ދުވަސްވީ ކައިވެނ
އަރްޖުން ކަޕޫރް އާއި މަލައިކާ އަރޯރާ  ލޯބީގެ ގޮތުން ގ
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އަރުޖުން ކަޕޫރާ ކައިވެނިކުރ
ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ދެމެދުގައި ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ލ
މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު އަރްބާޒް ހާން އާއި މަލައިކާ