(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން(އީސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ތަންތަނަށް އެއްވާ މީހުން ގ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް