އިންފޮމޭޝަން ކަމިޝަނަރ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙަ
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރ
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރ