ކަސޯޓީ ޒިންދަދގީކޭ
އެއް ޒަމާނެއްގައި ދިވެހިން ވަރަށް ފޯރި އާއި އެކު ބެލި
ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކާ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ ‘ކަސޯޓީ ޒ
ސްޓާޕްލަސް އިން ދައްކަމުންދާ “ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކޭ̶
އެކްތާ ކަޕޫރުގެ އެންމެ މަގްބޫލު އެއް ޑްރާމާކަމަށްވާ ކ
ސްްޓާޕްލަސް އިން ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ދައްކަން ފަށާ ޑްރާމ