ކަރުނަތިކި- ފަހުބައި

އަހަރެން ބުނަން މިއުޅެނީ ލަރީސާއާ ބެހޭ ވާހަކައެއް  އާދިލާ! މިހާތަނަށް ވެސް މިކަމުގަ ކަލޭގެ އެހީތެރިކަން

ކަރުނަތިކި- 18

" އެކަމަކި ބައްޕާ ރަށިހިށި ގެއް ކެހެނަކަށް ހަދަނީ؟ ކެއްޔައް އެގޭ ބަލާނެއިޔަސް؟ އޭ ބައްޕާ ކެހެއި ލޯބިވޭ

ކަރުނަތިކި- 17

ތިބޭފުޅާ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ބޭނުންފުޅުވަނީ އެހެންވީމަ ދެއްތޯ؟" ޝާން ގެންނެވި ވަށިގަނޑުން ތުވާއްޔެއް

ކަރުނަތިކި- 16

ބަގީޗާ ވަރަށްވެސް ރީއްޗެވެ ފެންޑާއިން ފެށިގެން ދޮރާ ހަމަޔަށް ތަފާތު މާމެލާ މެލީގެ ގަސްތައް

ކަރުނަތިކި- 15

" އަހަރެން ހަވީރު އަންނާނަން އެހާ އިރަށް ތިޔަ ދެމީހުން ތިޔަ ކުޅެން އުޅޭ ރާޒުވާއެއް އޮންނާނީ ކުޅެވިފަ"

ކަރުނަތިކި- 14

ޗެޕްޓަރ 5 އާދިލާގެ ހުވަފެނީ ޚިޔާލުތަކުގައި އެނބުރެމުން ދަނީ ސަޒިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޝާން

ކަރުނަތިކި- 13

މާލެއަށް ގޮސް މަޑުކޮށްލީ ޝާންގެ ޝިޕިންގލައިންގެ ހެޑްއޮފީހަށެވެ އެތަނުގެ 12 ވަނަ ބުރިއަށް އެރުމަށް ލިފްޓްގެ

ކަރުނަތިކި- 12

 " އަހަރެން އުޅުނީ ހޯރަފުށްޓަށް ދިއުމުގެ ކުރީގަ ކަލެއަށް މާލެ ދައްކާލަން ކަމަށް އެކަމަކު މި ރިޕޯރޓަރުންގެ

ކަރުނަތިކި- 11

" ޝާން ވިދާޅުވި ކަންތަކާ ބައްޕައަށް މެސެޖެއް ފޮނުވައިފިން  ބައްޕައަކާ ފޯނަކުން ނުގުޅޭނެ އަޅުގަނޑުބުނިން

ކަރުނަތިކި -10

ލ އަތޮޅަށް ވަދެވުނުއިރު ވިއްސާރަ ވިލާތަކުން އުޑުމަތި ބެދިފައި އޮތަސް ، ދާދި އަވަހަށް އެ ވިލާތަށް

ކަރުނަތިކި- 9

"  އެއީ ކަލޭ ތިހާވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ކަމަކަށްވީތީ ދެރަވެއްޖައިން  އެކަމަކު ކުރިއަށް އޮތްތާނގަ

ކަރުނަތިކި- 8

" އަޅުގަނޑަށްވެސް ތިކަން މަޖާ  ވާން ފަށައިފި އެހެން ނަސް   އެއަކުން    ލިބޭނެ  ގެއްލުމެއްވެސް ނެތް