ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސް
ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސަކަށް  ރައީސ
19 ވަނަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސްގެ މަގާމަށް އައުމ
ކުރިޔަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެންމެ އ
މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އަންހެނަކަށް ނުހުރެވޭނެ ކަމަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ޝައުގު