ސްކޫލް މީޑިއާ
ހުޅުދޫ ސްކޫލްގައި ދިވެހި ހަފްތާ ފާހަގަ ކޮށްފި
  • ހުޅުދޫ ސްކޫލް
  • 3 ދުވަސް ކުރިން
ލިޔުނީ: ނޫރާން ތަވީލް ޢަބްދުލް މުޙްސިން / ހުޅުދޫ ސްކޫލް. ހުޅުދޫސްކޫލްގެ ދިވެހި ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިންޒިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ “ދިވެހިހަފްތާ” މިއަހަރުވެސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް އެސ...