ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީ އިން ހުޅުމީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭކު ކޯސް ނިންމުން - AO News ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީ އިން ހުޅުމީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭކު ކޯސް ނިންމުން - AO News

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީ އިން ހުޅުމީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭކު ކޯސް ނިންމުން
4 ހަފްތާ ކުރިން
ލުބްނާ މަޖީދް މުޚުތާރް