ދިވިލިމަތަ
ފޭދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
  • ޚަބަރު
  • 1 ހަފްތާ ކުރިން
ފޭދޫ ސްކޫލް ކަންމަތިން ބޮޑު މަގުގައި މިރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. މެންދަމު 12.10 އެހާކަށްހާ އިރު ސައިކަލެއް ފުރޮޅާލައިގެން ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވީ ފޭދޫ މިއުޒިކީ މަންޒިލް ޢުމުރުން 25 އަހަރުގެ ...