• ރިޕޯޓް
  • 17 Sep

ހެލްމެޓްގެ ސަބަބުން ރައްކާތެރިކަން އިތުރުވޭ

ސައިކަލަކީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޘާމަށް އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްދިން އެއްޗެކެވެ. ސައިކަލް ދުއްވުމަކީ ދަތުރުކުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ އެއްބަޔަކު މުނިފޫހި ފިލުވުމަށްވެސް ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ. ކޮންމެއަކަށް ސައިކަލަކީ އަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އެހާމެ ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. ސައިކަލަށް ގިނަ ބަޔަކުވަނީ  އެއާއި ނުލާ ނޫޅެވޭ ވަރަށް ބަރޯސާ ވެވިފައިވެއެވެ. ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުން ފެށިގެން ގޮ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޚަބަރު

#
Shares