ދިވިލިމަތަ
މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިބާ ވެސް މަރުވެދާނެ!
  • ރިޕޯޓް
  • 3 ދުވަސް ކުރިން
މަގުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ފުރާނައެއް ގެއްލިގެން ދިއުމަށް ނަގަނީ ހަމަ ހިނދުކޮޅެވެ. މަޖަލުގައި، ބާރު ސްޕީޑުގައި އަޑުއަޑު ގޮއްވަމުން ދުއްވާފައި ދާއިރު ދެން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ކޮންފަދަ ކަމަކާ ކަމެއް...