ސްކޫލް މީޑިއާ
ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސާ ދިމާކޮށް ސާފުކުރުން މުޅި އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށްދަނީ
  • ޚަބަރު
  • 4 ހަފްތާ ކުރިން
މިފެށޭ  ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ކޮންފަރެންސް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ބޮޑެތި ތައްޔާރީތައް ވަމުން އެބަދެއެވެ.މިސިޓީ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މެހެމާނ...