އިންތިހާ -5 ވަނަ ބައި

މަންދި ގިނަދުވަސް ދުވަހަކު ކޮޓަރިއަކުން ނުވެސް ނުކުމެއެވެ އެހެން ކަމުން ނޫރާ ހުރިހާކަމެއްގައިވެސް އުޅެނީ
އިންސާނުން ނެވާލަނީ ފުއްޕާމެއާ ހަމައަށް އޮކްސިޖަން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށެވެ މިއީ ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް