ކުޅިވަރު
ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ކުޅުން 
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ރައީސް
ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި  ރިވެރ
ސިޔާކަޕް 2019 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އިއްޔެ ކުޅުނު ދެ މެޗް
ސިޔާކަޕް 2019 މިއަދު ހަވީރު ފެށިގެންދާނެކަމަށް މުބާރާތ
އިމާރާތެއްގެ ހަ ވަނަ ބުރީގެ ޓެރެސްއިން ވެއްޓި އާޖެންޓ
މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި ފެށުމަށް
މިއަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކު
ގައުމީ ޓީމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވ
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި ހިންގަމުން ގެންދާ އާރލީ ޓަޗް ފުޓ