ފޭދޫ ސްކޫލް
ލިޔުނީ: އައިޝަތު ރަފާ ފަސީހް، ( ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް ގުރޭޑް 9 )
ލިޔުނީ:އަލްމާ އަލީ ސ.ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ޔޫ.ކޭ.ޖީ އަދި އެލް.ކ
(ލިޔުނީ: ފާތިމަތު ޒަނަން- ފޭދޫ ސްކޫލް) އާއްމުކޮށް ގޭގޭގ
ފޭދޫސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: ފޭދޫސްކޫލް
އަމީންކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިން ކުރަމުންދިޔަ ފޭދޫ
ވިންޓަރ ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާ ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރ އާއެކު
ޗައިނާ މޯލްޑިވިއަން ކަލްޗަރަލް އެސޯސިއޭޝަނު (ސީއެމްސ
ބައިނަލް އަގުވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް މުޅި ރާއްޖޭގ
ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް/ ސ.އަތޮޅު ސްކޫލް/ އިންޓަރ ސ
 ލިއުނި: އަހުމަދު ހިޒާމް ހަލީލު 2017 ވަނަ އަހަރު އައްޑޫގ
ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އީވާޒް ޒާހިރު ލިއުނީ: އަހްމަދު ހިޒާމް
ސްކޫލުގެ ސައެންސް ކުލަބު ނުވަތަ  ސްޕެކްޓްރާ އިން އިން