ސިޔާސީ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމުގެ އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލ
އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުގައި، ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަ
މި ސަރުކާރަކީ އެންމެ ކާމިޔާބު ސަރުކާރަށް ވެގެންދާނެ ކ
ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ ކަމުގައިވާ ދިވެހި ރައްޔ
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އިސްކޮށް ހުނ
އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓު
ދިވެހިރާއްޖެ ވާންވީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ނޫން ކަމަށާއ
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކު (އެމްޑީއެން) އިން ނެ
ރާއްޖެއަށް ހަނގުރާމަވެރިންނާއި އެކު އަރައި ކުށެއްނެތ