ޚަބަރު
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫއަށް އެކި ރޮގު ރޮގުން ހިދުމަތްކުރައްވ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމުގެ އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލ
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވައިގެ މަގުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުހައްމަދު ހަމީދު ވަނީ ދީނަށާއ
އެމްއީސީގެ ލާމަސީލު މެމްބަރުންގެ އެ ވޯޑު އެ ޖަމްްމިއް
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އެކުވެރިންގެ  ޗޭނު (އެމްއީސީގެ) 9 ވަނަ
އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުގައި، ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަ
މިއަދުގެ ސަރުކާރަކުން ގާސިމް އިބްރާހިމް އަކަށް ދެރަގ