ވާހަކަ
ރަޒާން: މަންމާ ރަޒާން އަދަ އިންޓޯލު ނިކެރަން. މަންމާ: އ
އަފަގެ އާމިނަތުގެ ކުދިން އިސްކޫލުން އޭތާން ކައްކަލާއ
އަހަންނަކީ ކުލާހުގެ “ދާދާ” ކަމަށް ހުރިހާ މުދައް
ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. އަރާމު ތަންމަތީގައި ކަންނެތް ކަމާ
އިރުއޮއްސޭ ދަޅާގައި ފޫހިވެގެން މިޖެހެނީ ވަށައިގެން އ
ހައިރާންކަމާއެކު އަހަރެން ވަށައިގެން ހޯދާލީމެވެ. މަނ
ކޮޓަރިތެރެ ކިތަންމެ ރީތިވެފައި ރޮމެންޓިކް ގޮތް ހުރިނ
އާއިލާގެ ރުހުމާއެކު ކާވެނި ކުރުމަކީ މިޒަމާނުގެ ގޮތެއ
ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޕުނީތު މަލްއުތުރާ ޑައި
ނޯޓް: މިއީ ޑޮކްޓަރ އަލީ އަލް އަމްރީ ގެ އަރަބިކް ސްޓޯރީ