މުނިފޫހި
ކަޕިލް ޝަރުމާގެ މަގުބޫލު ޝޯ “ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ”
ނެޓްފްލިކްސް ސީރީސް ތަކުގެ އެންމެ ކުރީކޮޅުން ޖާގަ ހޯދ
ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަދި މުނ
ކޮންމެ ދުވަހަކު ޓޮމާޓޯ އެއް ކެއުމުން ފިރިހެން މީހާގެ
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހިދު ކަޕޫރަކީ ފިލްމީ ދާއިރާގައި ވިދ
އިސްތަށިގަނޑަކީ އިންސާނާގެ ރީތިކަން އެންމެ ފުރިހަމައ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ “އެމްބެސެޑަރ އޮފް ވެލްނެސް”ގެ މަ
ރަޒާން: މަންމާ ރަޒާން އަދަ އިންޓޯލު ނިކެރަން. މަންމާ: އ
އަފަގެ އާމިނަތުގެ ކުދިން އިސްކޫލުން އޭތާން ކައްކަލާއ
އާންމުގޮތެއްގައި ފިލްމީ ތަރިންގެ ކައިވެނި ތަކާއި ގުޅ