ރިޕޯޓް
ލިޔުނީ: އައިޝަތު ރަފާ ފަސީހް، ( ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް ގުރޭޑް 9 )
މިއީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ވިއްސާރަ މޫސުމެކެވެ. މޫސުމާ
ކޮންމެ ދުވަހަކު ޓޮމާޓޯ އެއް ކެއުމުން ފިރިހެން މީހާގެ
އިސްތަށިގަނޑަކީ އިންސާނާގެ ރީތިކަން އެންމެ ފުރިހަމައ
މުޅިއާއިލާއާއި އެކު ނުވަތަ ގިނަމީހުން ގޮވަިއިގެން ގޮ
މީހުން ދައްކާހާ ވާހަކަ ނުވަތަ އިވޭހާ އަޑަކީ ބައެއް ފަ
ސޫޕް އަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އާންމުކޮށް މީހުން ޑައ
މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތަކީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއ
ރީތި އަލި ރީނދޫ ކުލައެއްގައި ހުންނަ ހަވާދުގެ ބާވަތެއް