English Edition
Dhivehi Edition

އައްޑޫ ސިޓީ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ދެ މީހަކު، ދެ ފުލުހެއްގެ ލޮލަށް ފާހާނާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ‘ސާފު’ ޖަހައިފިއެވެ.

‘އޭއޯ ނިއުސް’ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން މިއަދު އިރިއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ދެ ފުލުހެއްގެ ލޮލަށް ‘ސާފު’ ޖެހުމާއި ގުޅިގެން އެ ދެމީހުންނަށް އަންނަނީ އައްޑޫ އިކުޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގި ގޮތުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު އަނިޔާވި ދެ ފުލުހުންގެ ހާލުވެސް ސާފުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

3 ކޮމެންޓް
ހަސަނުގ
ޑިސެމްބަރު 16, 2021
ފާހާނާގަ ހުއްޓާ ދިޔައިމަ ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކަށް ތިވާނީ. އެކުދިން އެއީ ބަލިކުދިން. ބަލައިގެން ހިފާނަމަ އެހެން ނުވާނެ. ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަން އެނގޭ. އެހެންވީމަ، ސާފު ކީއްކުރަން، ނުސާފުވެސް ޖަހާނެ.
މޫސަ
ޑިސެމްބަރު 6, 2021
ތި ވާނީ ދިމާވި އެކްސިޑެންޓަކަ
އިއްސެ
ޑިސެމްބަރު 6, 2021
ޖެހިޖެހީނުން މައިބަދަ ބިންދާލަބަލަ. އޭރުން ސާފެއް ނުޖެހޭނެ ދެވަނަ ދުވަހަކު