English Edition
Dhivehi Edition

ބައިސިކަލެއް ވަގަށް ނަގަފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ 2021 ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކުރިމަތިން ބައިސްކަލެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދަމުންދާކަމަށެވެ.

އެމީހާގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށް ފުލުހުން ވަނީ އެމީހާއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅައި މިމައްސަލައިގެ އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 489048 ވިދާޅުވެ، އެމައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

ޓެގު