English Edition
Dhivehi Edition

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުން ދަނީ ސ. މަރަދޫ، މީނާޒް، މައުމޫން ނާޞިރު (43އ)ކެވެ

ފުލުހުން ބުނީ މި މީހާ ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ، މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަހުޤީގަށް ހާޒިރުކުރުމަށްކަމަށެވެ.

މިމީހާ ހޯދުމަށްކުރި އިއުލާނުގައި ފުލުހުންވަނީ، ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ، 2021 އޯގަސްޓް 10 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައެވެ.

 

ޓެގު