English Edition
Dhivehi Edition

ގދ. ފިޔޯރީ އިން ކޮވިޑަށް މީހަކު ފައްސި ވެއްޖެއެވެ.

ފިޔޯރީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ފަރާތެއް ކަރަންޓުންގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކޮށް ނެގި ރިލީޒިންގ ސާމްޕަލެއްގެ ފައްސި ނަތީއްޖާ ލިބިފައިވާކަމަށް ފިޔޯރީ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި މި ދަނޑިވަޅުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކެތްތެރިމާއިއެކު އެޗް.ޕީ.އޭ އާއި ކޮވިޑް-19 ރަށު ޓާސްކް ފޯސް އަންގާ އެގުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލު ކުރުމަށް ސިއްހީ މަރުކަޒުން އެދިލައްވައެވެ.

ގދ. އަތޮޅުގެ ކޮވިޑް-19 ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ތިނަދޫގައި 150 މިހުން، ގައްދޫގައި 85 މީހުން އަދި ފަރެސްމާތޮޑާގައި 39 މީހުން މިވަގުތު ބައްޔަށް ފައްސިވެ ފަރުވާ ހޯދަމުން ދެއެވެ.