Police Diving Unit ge faraathun USERT medium scale exercise eh kuriyah gengosfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 64,188,950confirmed
  • 44,437,980recovered
  • 18,264,361active
  • 1,486,609deaths

Maldives

  • 13,049confirmed
  • 11,968recovered
  • 1,034active
  • 47deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 މަސް ކުރިން

މެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޕޮލިސް ޑައިވިންގ ޔުނިޓްގެ އަންޑަރވޯޓަރ ސަރޗް އެވިޑެންސް ގެ ފަރާތުން ޔުސަރޓް މީޑިއަމް ސްކޭލް ހަރަކާތެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 14 އަދި 15 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެ ހަރަކާތުގައި ތިއަރީ ކްލާސްތަކާއި، ޕްރެކްޓިކަލް ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފޮރެންސިކް ޑައިވަރުން ރިފްރެޝަރކުރުމާއި، އަންޑަރވޯޓަރ ސަރޗް މެތަޑްތަކާއި، ހޭންޑް ސިގްނަލްތަކުގެ އިތުރުން އަންޑަރވޯޓަރ ޑައިވިންގެ ބައެއް ހުނަރުތައް ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ޑައިވަރުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔެކިޔުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވީ ގޮތްތައް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ޑައިވަރުންނަށް އުނގަންނައި ދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު ބައެއް މައްސަލަަތަކުގައި ކަނޑުއަޑި ބަލައިފާސްކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

Advt

Advertisement

ފުލުހުން އިތުރަށް ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މި ހަރަކާތުގައި މެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފޮރެންސިކް ޑައިވަރުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ހިންގާ ކަނޑުއަޑީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ޑައިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފޮރެންސިކް ޑައިވިންގ ސްޕެޝަލިޓީ އިންސްޓްރަކްޓަރ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޔާމިން މުހައްމަދު އަދި ފޮރެންސިކް ސްޕެޝަލިޓީ އިންސްޓްރަކްޓަރ ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުއާޒް މުހައްމަދެވެ.