Meedhoo in dhookuraa 50 bandaara goahchah point dhin gothuge vaguthee list aanmu kohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 ހަފްތާ ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ - ފޮޓޯ: ހައްވާ އަމާނީ އަބްދުﷲ (ދި އެޑިޝަން)

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދެވުނު ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން މީދޫ އަވަށުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ދެވުނު ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކުރުމަށް، 29 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމަވާފައިވާތީ، އެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، “ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް” ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، 25 އޮކްޓޫބަރު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މީދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި [email protected] އަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.