COVID-19 ge mi dhan'divalhakee meehun binaa kurumuge muhimmukan ihusaas vegen dhiya dhan'dhivalheh: Naibu Raees - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 ހަފްތާ ކުރިން
05 އޮކްޓޫބަރު 2020: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެޗްއީސީސީގެ ބައްދަލުވުމުގައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކޮވިޑް-19ގެ މި ދަނޑިވަޅަކީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އިހުސާސްވެގެންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް، ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނައިބު ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު މެންދުރުކުރީގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި، ހެލްތު އެމަރޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ (އެޗް.އީ.ސީ.ސީ) ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advt

Advertisement

އެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮވިޑް-19 ގެ މިހާރުގެ ހާލަތުގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ރައިސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ޙިއްޞާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި، މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއެކު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި، އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ފާހަގަކުރެއްވެވި ކަންތައްތަކުގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމާއި، ބޭނުންވާ ބައެއް ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމުގެ އިތުރުން މިހާރުގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ބައެއް ލުއިތައް ދިނުމުގައި، އަދި އަލުން ފަތުރުވެރިކަން ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމުގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިތުރަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތަކީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އިތުރަށް އިހުސާސްވެގެން ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާ އެއް ކަމަކީ ވެސް ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވައި މީހުން ބިނާކުރުންކަމުގައި އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން މިދާ ދުނިޔޭގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ތަޙުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ބޭފުޅުންނާއި އެ މަނިކުފާނު އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުދައްރިސުންނަށް އަރިސްކުރައްވާފައެވެ.