English Edition
Dhivehi Edition
ނައިބު ރައީސް، މޯލްޑިވިއަން އޯތޮޕީޑިކް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް އެއް އަމާޒު ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް، ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނައިބު ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވިއަން އޯތޮޕީޑިކް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

އެގޮތުން އިއްޔެ ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ވަނީ މޯލްޑިވިއަން އޯތޮޕީޑިކް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި ތަމްރީނުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފައެވެ.

Advt

Advertisement

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މޯލްޑިވިއަން އޯތޮޕީޑިކް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ކަށީގެ ބަލިތަކާ ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު ހިމެނޭ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އެ ޕްރެސެންޓޭޝަންގައި އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވެވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަށީގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ނިސްބަތުން ގިނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަށީގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުން ލިބެންނެތްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި، އެ ބޭފުޅުން ވަނީ މި ދާއިރާއިން ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވިއަން އޯތޮޕީޑިކް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުން ވަނީ ތަމްރީނުވެފައިވާ މީހުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ކަށީގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކޮށް އެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި، މޯލްޑިވިއަން އޯތޮޕީޑިކް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުން އިސްނަންގަވައިގެން އެ ދާއިރާ އިތުރަށް ފުޅާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ރޫހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ އެކަމާ އުފާކުރައްވާކަމަށާ އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް އެއް އަމާޒަކީ ވެސް ރާއްޖެއަށް މީހުން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދީގެން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިސްކަންދީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން ކަމުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ މޯލްޑިވިއަން އޯތޮޕީޑިކް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުން އެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެއްވާފައެވެ.

1 ކޮމެންޓް
އައްޑޫ މީހާ
ސެޕްޓެމްބަރު 22, 2020
އަހަރުމެން އިއްޔެ ރައީސް އޮފީސް ވެބްސައިޓުން ކިޔައިފިން. އޭއޯ އޮތީ ނިދާފަތަ